abecedapodnikani.cz

 
Kontakt | Login

ŠKOLA ÚSPĚCHU | JAK NA TO | UŽITEČNÉ INFORMACE | SEZNAMY

Jak začít podnikat | Virtuální kanceláře seznam | Odklad daně | Příležitosti
 

Slovník pojmů

Slovník pojmů, které se při podnikání hodí...

ABECEDA PODNIKÁNÍ - ŠKOLA ÚSPĚCHU

ABECEDA PODNIKÁNÍ je portál pro podnikatele plný užitečných informací, obchodních příležitostí a odkazů.

ABECEDA PODNIKÁNÍ - ŠKOLA ÚSPĚCHU je školící program s podtitulem „tajemství úspěchu americké myšlenky“, který vznikl na základě nejnovějších poznatků o funkci podvědomí a na základě dlouholetého studia principů a myšlení úspěšných, kteří začínali od nuly a dali vzniknout pojmu: „americký sen". Publikace je neprodejná, protože je ke stažení zdarma.
Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
Akciovou společností je společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.
Aktiva jsou vložené prostředky, od nichž se očekává, že v budoucnu přinesou ekonomický prospěch ( budovy, investice..)
Audit je forma kontroly zaměřené na oblast hospodaření podniku. Má přinést věrný obraz o finanční a majetkové situaci podniku a o hospodářském výsledku za sledované období.

 
 
Blue chips nejkvalitnější akciové tituly
Benchmark (srovnávací etalon) index vybraný podle zaměření fondu, který slouží k porovnání výkonnosti fondu
Bonus zvýhodnění pojištěnce s nižším než obvyklým rizikem formou slevy na pojistném.
 
Clo je poplatek uvalený na každé zboží dovezené do dané země.
 
Časová hodnota nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tj. cena věci bezprostředně před pojistnou událostí.
Čisté obchodní jmění na podílový list (ČOJ/PL) tržní hodnota majetku fondu na jeden podílový list
Čistým obchodním jměním je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním.
 
Denní odškodné obvyklá součást úrazového pojištění, jedná se o plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu (dle počtu dní).
Depozitář ze zákona banka s platnou licencí, která vede účet fondu a vykonává kontrolu hospodaření fondu
Depozitní certifikát je krátkodobý dluhový cenný papír kde většinou banka osvědčuje, že převzala od vkladatele určitý obnos peněz a zavazuje se ho splatit i s úroky do určitého termínu
Diskont - prodej s diskontem znamená , že prodejní cena je nižší než její jmenovitá hodnota
Disponibilita je možnost nakládání s prostředky
Dividenda - podíl akcionáře na zisku firmy
Dluhy jsou závazky podniku, které snižují jeho ekonomický prospěch.
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů.
 
Emisní ážio je rozdíl mezi částkou zaplaceno za akcii a její nominální hodnotou
Emitent - vydavatel např. cenného papíru

 
Faktoring je metodou financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb. Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli. Základem pro vztah je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. Faktoring je jednou z mála možností fakturace na cizí účet...
Franšízing je  způsobem obchodní činnosti a marketingem výrobků nebo služeb, který je používán v různých odvětvích průmyslu a obchodu. Jedná se o poskytnutí práva užívat obchodní známku a znalosti vlastněné nějakou korporací pro své vlastní podnikání. Franšízing  dovoluje podnikat v daném oboru bez počátečních znalostí, bez dlouhého získávání zkušeností a praxe, snižuje riziko. Dovoluje používat držitelovo jméno a jeho ochranné známky, provozní systém a postupy, chráněné receptury a strategii marketingu.
     

Inflace je růst všeobecné cenové hladiny
Insolvence je platební neschopnost podniku
Investiční společnost profesionální správce podílových listů
IP adresa je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP (internetový protokol). IP adresa slouží k rozlišení síťových rozhraní připojených k počítačové síti. Zkratka IP znamená Internet Protocol, což je protokol, pomocí kterého spolu komunikují všechna zařízení v Internetu.  
 
Jistina jmenovitá hodnota, tedy částka peněz z níž se počítá úrok
 
Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři).
 
Likvidita je schopnost podniku splácet své dluhy
Likvidnost je schopnost přeměnění aktiv na peníze

 
Malus způsob sankce vůči pojištěni s výrazně vyšším než obvyklým rizikem formou příplatku k pojistnému.
Multi-level marketing (zkráceně MLM), nazývaný též síťový marketing, je forma přímého prodeje. Jeho podstatou je zkrácení distribučního řetězce na minimum. Výrobce nebo dodavatel služeb vytváří podmínky pro samostatné podnikání nezávislých přímých prodejců. Tak vzniká mnohovrstevní (multi-level) struktura (síť) prodeje, která je účinnější a levnější než klasický distribuční řetězec velkoskladů a velkoobchodů. Zjednodušeně lze říci, že jde o jakousi kombinaci přímého prodeje a franšízingu.
  
Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.
Nominální hodnota je hodnota, která je pevně daná, např. vytištěná na akcii nebo původní hodnota pohledávky bez úroků
Nová hodnota pořizovací cena nové věci.
 
Obchodní jméno obchodních společností a družstva je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. To platí i pro právnické osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku na základě zvláštního zákona. Součástí obchodního jména právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu.
Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní zákon nezakazuje.
Obchodní dluhopisy jsou dluhopisy vydávané velkými korporacemi, jimiž si emitující společnost opatřuje krátkodobý úvěr. Zpravidla se nakupují s diskontem.
Obchodním jménem se rozumí název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti.
Obchodním jméno fyzické osoby je její jméno a příjmení. Obchodní jméno fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání.
Obchodním majetkem se rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které patří podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho podnikání.
Obligace (dluhopis) je cenný papír, který majiteli přináší úrok. Obvykle je vydává vláda a zavazuje se jím v určitém termínu splatit dlužnou částku plus úrok.
Odbytné částka, která je pojištěnci vyplacena na základě jeho žádosti o předčasné zrušení pojistné smlouvy. Používá se převážně u životního nebo důchodového pojištění.
Oprávněná osoba fyzická nebo právnická osoba, která může mít právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného (nebo i za jiných okolností). Není-li oprávněná osoba určena, nabývají tohoto práva osoby určené zákonem. Používá se převážně u životního nebo důchodového pojištění.
 
Pasiva jsou zdroje krytí majetku
Plátce - odevzdává daň vybranou nebo sraženou od jiného subjektu, přičemž on sám tím nemá svůj příjem krácen (zaměstnavatel)
Podíl na zisku podíl pojištěného na zisku z pojistných rezerv, jedná se o částečnou kompenzaci inflace.
Podílník držitel podílového listu fondu
Podílové listy jsou cenné papíry vydávané investičními společnostmi. Na rozdíl od akcií není majitel podílového listu spoluvlastníkem investiční společnosti a svůj podíl jí může odprodat zpět
Podpojištění - stav, kdy pojistná částka v pojistné smlouvě je nižší, než pojistná hodnota pojištěného majetku např. pojistíme-li dům v ceně deset milionů na pouhý jeden milion.
Pojistitel pojišťovna s platnou licencí od Ministerstva financí.
Pojistka písemná forma pojistné smlouvy.
Pojistná částka maximální limit plnění v případě pojistné události.
Pojistná doba časové období, na které je pojištění sjednáno.
Pojistná událost nahodilá skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojistitele plnit pojistnou smlouvu.
Pojistné částka za poskytnutí pojistné ochrany. Bývá placeno v předem dohodnutých intervalech (např. měsíčně).
Pojistné plnění částka, která je vyplacena v případě pojistné události.
Pojistník (pojištěnec) osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, tj. klient pojišťovny.
Pojistný kmen soubor uzavřených pojistných smluv; vztahují se k němu i práva a povinnosti, které z těchto pojistných smluv vyplývají a finanční prostředky ve výši technických rezerv přiměřených tomuto pojistnému kmenu.
Pojištěný osoba, v jejíž prospěch byla uzavřena pojistná smlouva (většinou shodná s pojistníkem).
Pojišťovací agent zaměstnanec nebo smluvní partner pojišťovny, s nímž pojistník uzavírá smlouvu.
Pojišťovací makléř smluvní partner pojistníka, který vyhledává vhodnou pojistku u libovolné pojišťovny.
Pokladniční poukázky neboli státní dluhopisy jsou krátkodobé dluhové cenné papíry vydávané vládou dané země k překlenutí přechodného období během roku. Investoři, kteří jej nakupují získávají výnos ve formě úroku.
Poplatník - je daňový subjekt, který platí daň ze svého předmětu daně, daň u něj krátí jeho vlastní příjem (zaměstnanec)
Poškozený ten, kdo utrpěl škodu.
Prokura - prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě.
Připojištění pojištění, které lze sjednat výhradně s jiným (hlavním) druhem pojištění.
         
Soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním se označuje jako obchodní jmění
Společnost s ručením omezeným je společnost, jejíž základní jmění je tvořeno předem stanovenými vklady společníků.
Spoluúčast částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Obvykle je stanovena fixní částkou nebo procentem.
Správní poplatek poplatek účtovaný investiční společností za služby spojené se správou fondu
Statut fondu základní dokument každého fondu, ve kterém jsou definovány cíle fondu, zásady hospodaření, výše poplatků a způsob využití výnosů.
   
Technické rezervy daňově uznané volné peněžní prostředky určené k užití v budoucím účetním období. Smyslem je zamezit zkreslení hospodářského výsledku pojišťovny, náklady jsou rozloženy v čase.
 
Úrok je výnos placený tomu, kdo půjčuje peníze
Úroková míra je obvykle procento z jistiny za rok, které bude zaplaceno za půjčení peněz.
 
Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společným obchodním jménem a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně veškerým svým majetkem.
Vinkulace pojištění vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného
Vstupní (prodejní) poplatek poplatek účtovaný společností při prodeji podílových listů
Virtuální sídlo nebo virtuální kancelář je služba určená podnikatelům. Poskytovatel virtuálního sídla pronajímá zákazníkovi – právnické osobě – adresu za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jakožto zákazníkova sídla. (V případě podnikající fyzické osoby se jedná o adresu místa podnikání zapsanou v živnostenském rejstříku.) Nerozumí se jím fyzické využívání prostor a ve valné většině případů se jedná o společný nájem/podnájem s dalšími nájemci/podnájemci.
Výstupní poplatek - poplatek účtovaný společností při zpětném odkupu podílových listů
       
Základní jmění společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti. Základní jmění se vytváří povinně ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. Jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku.
Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky a jejího příslušenství tím, že v případě jejich řádného a včasného nesplnění je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení z věci zastavené; zástavní právo se vztahuje na zástavu, její příslušenství a přírůstky, avšak z plodů jen na ty, které nejsou oddělené.
 

2005 - 2011 HBT | Abeceda podnikání

Přidat komentář |0|  Nepřehlédněte

Podnikejte jednoduše


 

Pozitivním myšlením k úspěchu


 

Jak pozvednout morálku zaměstnanců

Podnikejte jednoduše
 
Pozitivním myšlením k úspěchu
 
Jak pozvednout morálku zaměstnanců
Složitost komplikuje podnikání. Co se dá zjednodušit? Všechno, co otravuje naše zákazníky i spolupracovníky.

bullet


 
Většina malých podnikatelů vidí sklenici jako napůl plnou. Na horské dráze podnikání mezi startem nové firmy a jejím uvedením do běhu je to opravdu jediný způsob, jak přežít a růst.

bullet


 
Podnikatelka Ronna Coeová používá ve své malé firmě čtyři metody řízení zaměstnanců. Udržení si kvalitních pracovníků a jejich spokojenost patří mezi její priority.

bullet

 
ŠKOLA ÚSPĚCHU

JAK NA TO

UŽITEČNÉ INFORMACE

SEZNAMY

PŘÍLEŽITOSTI

ODKLAD DANĚ

KONTAKT

Jak na odklad daně z příjmuJak na odklad daně z příjmu

Jak na ranní vstávání?Jak na ranní vstávání?

Jak pozvednout morálku zaměstnancůJak pozvednout morálku zaměstnanců

Stanovili jsme si velký cíl?Stanovili jsme si velký cíl?

Pozitivním myšlením k úspěchuPozitivním myšlením k úspěchu

Podnikejte jednodušePodnikejte jednoduše

Více článků: nejnovější